Regulamin sklepu internetowego

I. INFORMACJE O FIRMIE

1.   Sklep internetowy MojaAstronomiaPL działający pod adresem sklep.mojaastronomia.pl prowadzi działalność produkcyjną, handlową i edukacyjną.

2.   Właścicielem sklepu jest firma Pracownia Komputerowa “AB”, prowadząca działalność gospodarczą, z siedzibą w Osieczanach nr 550.

NIP: 6811000020

Adres do korespondencji:
Pracownia Komputerowa “AB” ; Osieczany 550 ; 32-400 Myślenice

E-mail: kontakt@mojaastronomia.pl

Nr telefonu: +48 12 397 76 83

II. DEFINICJE

1.   W regulaminie stosowane są następujące definicje:

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem sklep.mojaastronomia.pl, sprzedający towary poprzez Internet.
Sprzedawca – Pracownia Komputerowa “AB” , Osieczany 550 , 32-400 Myślenice , NIP: 6811000020.
Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność prawną, lub jednostka organizacyjna, której na mocy ustawy przysługuje zdolność prawna – zawierający ze Sprzedawcą umowę na odległość.
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i zleci jego wysyłkę wybraną przez Klienta formą dostawy.
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Ceny – ceny towarów przedstawionych na stronie internetowej sklep.mojaastronomia.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

III. OFERTA

1.   Wszelkie informacje dotyczące towarów kierowane przez sklep do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.   Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

2.   Pracownia Komputerowa “AB” umożliwia składanie zamówienia na jeden z następujących sposobów:
– poprzez stronę internetową sklep.mojaastronomia.pl;
– za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres kontakt@mojaastronomia.pl;

3.   Korzystanie ze sklepu internetowego i składanie zamówień jest możliwe w sytuacji, gdy użytkownik dysponuje następującym wyposażeniem:
– komputer klasy PC, lub urządzenie przenośne wyposażone w system operacyjny i umożliwiające połączenie z internetem;
– łącze internetowe;
– poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, JavaScript oraz CSS;
– uruchomiona obsługa plików Cookies i języka JavaScript
– aktywne konto e-mail.

4.   Podczas składania zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu, klient czyni to poprzez interaktywny formularz zakupowy. Zamówienie określa jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wybranej przez siebie lokalizacji. Kupujący wskazuje również sposoby dostawy oraz płatności za zamówione produkty.

5.   Proces prawidłowego złożenia zamówienia skutkuje wysłanie na adres e-mail Klienta informacji o złożonym zamówieniu. Wiadomość ta nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty klienta, a jedynie informacją o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę.

6.   Informacja o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji trafia do Klienta drogą elektroniczną – jako osobna wiadomość, która jest potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji zamówienia przez Sprzedawcę.

V. DOSTAWA

1.   Towar zamówiony w sklepie internetowym MojaAstronomiaPL dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników (kurier, transport firmowy) wybranych w procesie składania oferty zakupu.

2.   Na czas otrzymania przesyłki przez klienta składa się: czas realizacji zamówienia (kompletowanie i przygotowanie do wysyłki) oraz czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru – przy czym uwzględniane są jedynie dni robocze.

3.   Produkty z adnotacją “W magazynie”.
Produkty znajdują się w magazynie głównym. Jeśli zamówienie wpłynęło i zostało potwierdzone wraz z płatnością, towar zostanie wysłany w ciągu 48h.

4.   Produkty z adnotacją “Na zamówienie”.
Produkt dostępny na zamówienie – realizacja zamówienia do 21 dni.

5.   Wraz z towarem wydawane są faktura VAT albo paragon fiskalny (według życzenia klienta) z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów – dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków, kontaktując się ze sprzedawcą.

6.   Klient ma możliwość w obecności spedytora (dostarczyciela), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, należy w obecności spedytora sporządzić protokół niezbędny do uznania reklamacji.

7.   Klient jest informowany o sposobach i kosztach dostawy przed finalizacją zamówienia. Podczas składania zamówienia może wybrać dowolny inny dostępny sposób dostawy oraz płatności.

8.   Koszty transportu obowiązują na terenie Polski.

  • cena dostawy paczkomatem: 12,99 zł – w przypadku rozmiaru “A”, 13,99 zł – w przypadku rozmiaru “B” , 15,99 zł – w przypadku rozmiaru “C”
  • cena dostawy kurierem DPD 24 zł

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI I CENY

1.   Sklep udostępnia następujące sposoby płatności, o których informuje przed potwierdzeniem zamówienia:
– płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
– płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
– płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sklepu,
– płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu wybranych przez sklep serwisów płatności.

2.   Konto bankowe sklepu Pracownia Komputerowa “AB” – ING 29105014451000009068048306

VII. ZWROT TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

1.   Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 us t. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularzu.

2.   Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

3.   Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 us t. 3 i art. 21 us t. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

4.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest wyprodukowana według specyfikacji konsumenta (nieprefabrykowana);
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. GWARANCJA JAKOŚCI

1.   Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe lub w wersji elektronicznej (nie materialnej), umieszczone w opakowaniach (jeśli dotyczy), w stanie dostarczonym przez producenta.
Wszystkie produkty są objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy. Zwyczajowo okres gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy , a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenie okresu gwarancyjnego) od tej reguły są zaznaczone w opisie produktu.

2.   Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu produktu (paragon, fakturę VAT) wydany przez sprzedawcę oraz załączyć ten dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez sklep.

3.   Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie:
– po upływie okresu gwarancji;
– w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian bądź modyfikacji przez klienta;
– w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

4.   Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Sprzedawca rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do serwisów producenta okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

5.   Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej: klient sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na swój koszt.

6.   W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części , sprzedawca stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji , w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych, sprzedawca poinformuje o tym klienta, zwracając klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez sprzedawcę kosztów.

7.   Wadliwy towar klient powinien dostarczyć sklepowi w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez klienta. W przypadku trudności klient może dostarczyć towar w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.

8.   Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Procedura reklamacji

9.   Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa sklep. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez personel sklepu, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.

10.   Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest konieczne. W celu jej identyfikacji wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego i odesłania pocztą tradycyjną bądź elektroniczną na adres sklepu.

11.   Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (kopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, o ile została wydana z towarem (gwarancja producenta).

12.   Towar powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, które powinno zapewniać odpowiednią ochronę podczas transportu.

13.   Adres pod który należy składać reklamacje:
Pracownia Komputerowa “AB” , Osieczany 550 , 32-400 Myślenice

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.   Dokonując rejestracji w sklepie MojaAstronomiaPL, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej. Dane osobowe przekazywane są w sposób dobrowolny, jednak niepodanie wymaganych informacji sprawi, że Kupujący nie będzie mógł założyć konta w Sklepie, a przez to dokonywać w nim zakupów.

2.   Dane osobowe przetwarzane są przez Sklep Internetowy zgodnie zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz z przepisów krajowych.

3.   Administratorem danych osobowych jest Pracownia Komputerowa “AB”.

4.   W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest kontakt w następujących formach:
– telefoniczny, pod numerem:+48 12 397 76 83;
– e-mailowy, pod adresem: kontakt@mojaastronomia.pl;
– listowny, pod adresem: Pracownia Komputerowa “AB” , Osieczany 550 , 32-400 Myślenice

5.   Dane osobowe przetwarzane są do założenia konta, przyjęcia oraz realizacji zamówienia, wysyłki towaru oraz ewentualnej obsługi reklamacji.

6.   Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy Sklepu Internetowego. Odbiorcami danych mogą natomiast być:
– partnerzy Sklepu, z którymi współpracuje Sklep
– działające na rzecz Sklepu firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe
– firmy kurierskie
– podmioty obsługujące płatności elektroniczne.

7.   Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, aż do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z tym zamówieniem, regulowanych odrębnymi przepisami lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych przez Sklep Internetowy.

8.   W czasie wizyty na stronie internetowej sklepu, w sposób automatyczny gromadzone są pliki cookies (pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika). Ich rolą jest gromadzenie informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez użytkownika.

9.   W związku z przetwarzaniem przez Sklep Internetowy danych osobowych, Kupującemu przysługuje prawo do:
– dostępu do danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);
– sprostowania (poprawienia) danych;
– usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
– ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych);
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
– przeniesienia danych do innego administratora.

10.   Jeżeli Kupujący uważa, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, jest on uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. POLITYKA COOKIES

1.   Poza danymi osobowymi, które Sklep dostępny pod adresem internetowym https://sklep.mojaastronomia.pl pozyskuje od swoich klientów, Sklep zbiera również inne informacje niestanowiące danych osobowych, a pochodzące z:
– Logów serwera – informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez Klientów oraz ich adresów IP są zbierane na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są zarówno w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwisu www, jak również w celach statystycznych. Informacje pochodzące z logów serwera mają charakter anonimowy i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
– Plików cookies – są to informacje, które serwer zapisuje w pamięci przeglądarki Klienta, dzięki czemu może on być „rozpoznany” przy ponownej wizycie. Istnieje możliwość wyłączenia cookies w ustawieniach przeglądarki – utrudnia to korzystanie ze Sklepu, lecz nie uniemożliwia go. Informacje pochodzące z cookies mają charakter anonimowy i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.